Yhdistyksen säännöt

1. NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Suomen Moottoripyöräkouluttajat ry., josta näissä säännöissä käytetään

nimitystä yhdistys.

Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

2. TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Yhdistyksen tarkoituksena on moottoripyöräkoulutuksen edistäminen ja moottoripyöräopettajien ammattitaidon ja kouluttajavalmiuksien kehittäminen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää koulutus-, kehittämis- ja valistustilaisuuksia sekä seminaareja, kokoontumisia ja opintomatkoja kotimaassa ja ulkomailla jäsenilleen sekä yhdistykseen kuulumattomille.

Yhdistys osallistuu myös muuhun alan kehittämistyöhön yhteistyössä muiden liikennealan järjestöjen ja yhteisöjen kanssa. Yhdistys voi liittyä näihin jäseneksi tai solmia niiden kanssa yhteistoimintaa tarkoittavia sopimuksia. Tarkoitustensa toteuttamiseksi yhdistys tekee aloitteita ja julkilausumia sekä antaa lausuntoja.

Yhdistys voi vastaanottaa toimintaansa varten lahjoituksia, testamentteja, omistaa kiinteistöjä ja harjoittaa moottoripyöräilyyn liittyvää tiedoitus- ja julkaisutoimintaa.

3. YHDISTYKSEN JÄSENET

Yhdistyksen jäseniksi voidaan hyväksyä yhdistyksen järjestämien tai hyväksymien moottoripyöräkouluttajakurssien käyneitä ja pätevyytensä osoittaneita moottoripyöräopettajia tai yhdistyksen hyväksi erittäin huomattavasti toimineita kouluttajia.

Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä henkilöitä tai oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka tukevat yhdistyksen toimintaa maksamalla vuotuisen tai kertakaikkisen jäsenmaksun. Kannattajajäsenillä ei ole äänioikeutta. Heillä on oikeus kuitenkin osallistua yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin ja kokouksiin.

Varsinaiseksi jäseneksi ja kannattajajäseneksi ottamisesta päättää yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen jäsen on oikeutettu eroamaan yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisestaan yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Jäsenen erottamisesta päättää yhdistyksen hallitus. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä jos tämä on laiminlyönyt jäsenmaksunsa kolmen kuukauden ajan jäsenmaksussa ilmoitetusta eräpäivästä, taikka tämä on toiminnallaan haitannut yhdistyksen toimintaa. Hallitus voi esittää vuosikokouksessa kunniajäseniksi yhdistyksen eteen merkittävästi hyvää työtä tehneitä yhdistyksen jäseniä.

Erotettu yhdistyksen jäsen voi saattaa erottamispäätöksensä yhdistyksen kokouksessa tutkittavaksi ilmoittamalla siitä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan.

4. HALLITUS

Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja sekä vähintään kolme ja enintään kuusi vuosikokouksen valitsemaa varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudessaan varapuheenjohtajan sekä valitsee sihteerin, rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta, tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

5. TOIMIKUNNAT

Hallitus voi päättää onko yhdistyksellä tarpeen olla erilaisia toimikuntia hoitamaan markkinointia, tiedotusta, koulutusta, pätevyysvaatimuksia tai muuta hallituksen tarpeelliseksi katsomaa asiaa varten.

6. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen nimen kirjoittamiseen oikeuttamaa hallituksen muuta jäsentä yhdessä.

7. TILIT JA TILINTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on jätettävä toiminnantarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.

8. YHDISTYKSEN KOOLLE KUTSUMINEN

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän päivää (7) ennen kokousta lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle.

9. YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistys kokoontuu vuosittain yhteen varsinaiseen kokoukseen, joka pidetään tilikauden päätyttyä neljän kuukauden kuluessa.

Ylimääräinen kokous pidetään kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii erityistä ilmoitettua asiaa varten. Kokous on kutsuttava koolle kahden viikon kuluessa pyynnön esittämisestä.

Yhdistyksen kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. käsitellään vuosikertomus, tilit ja toiminnantarkastajien lausunto

  2. vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta

  3. päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle

  4. valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavalle kaudelle

  5. valitaan hallituksen muut jäsenet seuraavalle kaudelle

  6. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa varamiehineen

  7. vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä määrätään liittymis- ja jäsenmaksut

  8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Jokaisella jäsenellä on yhdistyksen kokouksessa yksi ääni. Yhdistyksen kokouksessa asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä.

12. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Sääntömuutoksista tai yhdistyksen apurkamisesta päättää yhdistyksen varsinainen kokous vähintään kolmen neljäsosan (3⁄4) ääntenenemistöllä. Kokouskutsussa on mainittava sääntömuutoksista tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.